Utredning / Förstudie

Varje företag och situation är unik, men processen startar ofta med ett upplevt problem, eller att du har idéer om förbättringar i verksamheten eller affärsmodellen. Ibland är det helt enkelt så att du har en viktig fråga som behöver genomlysning. I förstudien ingår i regel problemanalys, ett antal centrala frågor som skall utredas och besvaras, konkretisering och utvärdering av konceptuella lösningar, identifiera kritiska framgångsfaktorer, prioriteringar, business case och att undersöka förutsättningar och planer för att gå vidare. Dessutom ingår eventuella beslutsalternativ och rekommendationer som kan tjäna som beslutsunderlag.

Utveckling

I detta steg sker detaljerad utveckling av de lösningar eller produkter (leverabler) som uppdraget/projektet skall leverera ifrån sig. Innehållet i detta steg skiljer sig åt beroende på vilka frågor och eventuellt vilken teknik det handlar om. Oavsett vad det är som skall tas fram så har vi en bred erfarenhetsbank hela vägen från affär till teknik samt en stor verktygslåda att använda oss av.

Införande

Därefter är det dags för införande i verksamheten. Arbetsprocesser skall eventuellt förändras. IT och annan teknik skall anpassas. Utbildning skall genomföras. Och förändringarna skall kommuniceras till alla intressenter, t ex kunder och anställda. Det är lika viktigt för slutresultatet att alla intressenter accepterar lösningarna och förändringarna, som själva lösningarna i sig, annars ger inte lösningarna den önskade effekten. Klok kommunikation och smart förändringsledning är nyckelord här.

Uppföljning

Vi tycker också att det är viktigt att följa upp resultatet i efterhand för att säkerställa att målen nåtts och gärna överträffats.

Comments are closed.